Zarządzanie Kryzysowe » Zagrożenia radiologiczne

Zagrożenia radiologiczne

PORADNIK NA WYPADEK ZAGROŻENIA RADIOLOGICZNEGO (PROMIENIOTWÓRCZEGO)


PO USŁYSZENIU KOMUNIKATU O ZAGROŻENIU OPADEM PROMIENIOTWÓRCZYM (SKAŻENIU PROMIENIOTWÓRCZYM) NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI!

Służby Awaryjne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki czuwają nad sytuacją radiacyjną w kraju i poza jego granicami!

W razie zajścia zdarzenia radiacyjnego w Polsce – w tym wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia, należy kontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki tel. 022-94-30, fax 022-695-98-55. e-mail: cezar@paa.gov.pl

W razie zagrożenia radiacyjnego należy nasłuchiwać komunikatów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez uprawnione do tego służby lub organy administracji publicznej.

Niezbędne może się okazać np.

zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji;

sprawdzenie uszczelnienia okien, drzwi, kratek wentylacyjnych oraz wszelkich szpar i szczelin, jeśli nie ma uszczelnień zrób to za pomocą mokrej tkaniny; zawiadomienie o komunikacie sąsiadów (mogą o tym nie wiedzieć);

zgromadzenie w pojemnikach odpowiedniego zapasu pitnej wody, żywności oraz worki plastikowe na odpadki;

unikanie przebywania poza pomieszczeniami /na otwartym powietrzu/, używanie masek filtracyjnych w razie pobytu poza pomieszczeniami;

przyjęcie dawki jodu stabilnego dla zablokowania tarczycy /płyn Lugola/ w ramach zorganizowanej akcji w skali państwa;

ograniczenie picia mleka i spożywania warzyw świeżych oraz grzybów;

przetrzymywanie zwierząt hodowlanych w pomieszczeniach zamknietych i przystosowanych do ich pobytu z karmieniem włącznie;

wykonanie innych działań zaleconych przez służby medyczne lub ratownicze w zależności od rozwoju sytuacji skażeń w konkretnym miejscu.

Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twój organizm:

odległość – im większa tym mniejsza dawka napromieniowania;

osłona – im bardziej gęste i ciężkie materiały tym lepiej;

czas – w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje, ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy się wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.